KVKK Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğince
 
VİZYON EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 
AYDINLATMA METNİ
 
İstanbul Ticaret Odası’nın 186330-5 sicil numarasında kayıtlı, Büyükçekmece V.D 9250395734 vergi numaralı ve “Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. A Blok No: 21/1 Beylikdüzü, İstanbul” adresinde bulunan VİZYON EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. (bundan böyle “Bilim Yaşam Okulları” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusudur ve KVKK madde 10’da belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 31.12.2019 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulmuştur.
 
KVKK’da yapılan tanımlamalara göre:
 
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bilim Yaşam Okullarına iletmiş olduğunuz yahut Bilim Yaşam Okulları tarafından edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.
 
Bilim Yaşam Okullarının işbu Aydınlatma Metninde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.bilimyasam.com web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.
 
Kişisel Verilerinizi İşlemenin Amaçları

Bilim Yaşam Okullarına iletmiş olduğunuz yahut Bilim Yaşam Okulları tarafından edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde Bilim Yaşam Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, şirket ortaklarına ait diğer şirketlerle arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla veri güvenliği sağlanarak işlenebilmektedir.
 
Bu bağlamda öğrenci kayıt ve eğitim işlemlerinin yapılabilmesi, ödemelerin tahsil edilebilmesi, fatura düzenlenmesi, mezunlar ile iletişimin sürdürülmesi, gereken hallerde iletişime geçilebilmesi, çalışanların çalışma izni, atama gibi özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda yer alan işlemler ile internette gezinme süresinin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmesi, stratejik planlama yapılması için veli mesleklerinin öğrenilmesi, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların ve öğrencilerin sağlık durumuna uygun tedbirlerin alınması, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, sözleşmelerin müzakere edilmesi, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması, ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.
 
Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.
 
İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Bilim Yaşam Okullarına iletmiş olduğunuz yahut Bilim Yaşam Okulları tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde KVKK madde 8’e uygun olarak Bilim Yaşam Okullarının Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, şirket ortaklarına ait diğer şirketlerle arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, bankacılara, denetim şirketlerine, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.
 
Bu bağlamda öğretmen atamaları, personel alımı, öğrenci kaydı alımı işlemlerinin tamamlanması için öğretmen, öğrenci, veli ve çalışanların bazı kişisel verilerinin yasal zorunluluklar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili müdürlüklerine aktarılması, yine yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili Emniyet Müdürlüklerine kimlik bildirimleri yapılırken çalışanların kimlik bildirimi formundaki kişisel verilerinin ilgili Emniyet Müdürlüklerine aktarılması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması için talep eden kuruluşa aktarılması, iş kazası olması halinde yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde yasal zorunluluk çerçevesinde SGK bildirimlerinin yapılması için işe alınan personelin bazı kişisel verilerinin SGK ve ilgili kuruluşlara aktarılması, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin aktarılması, öğrencinin sağlık durumuna uygun yemek hazırlanması için hizmet alınan catering şirketine bilgi verilmesi, öğrencinin eğitim seviyesine göre kitap ve okul malzemelerinin hazırlanması için bu konuda hizmet alınan ilgili şirkete bilgi aktarılması, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması için alınan görüntü ve ses kayıtlarının şirket ortaklarına ait diğer şirketlerden hizmet alınan ilgili şirkete aktarılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması için çalışan verilerinin şirket ortaklarına ait diğer şirketlerle paylaşılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması vb. uygulamalar kişisel verilerin aktarılması örnekleridir.
 
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Bilim Yaşam Okulları sorumlu değildir.
 
Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması söz konusu değildir.
 
Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve Yöntemi
Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut Bilim Yaşam Okullarının yasal/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.
 
KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır?
KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman Bilim Yaşam Okullarına başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:
 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
KVKK’nın 11inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için buraya tıklayarak erişebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını “Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. A Blok No: 21/1 Beylikdüzü, İstanbul” adresinde bulunan Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ye şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak info@bilimyasam.com elektronik posta adresine göndermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride farklı bir yöntem belirlenmesi halinde, söz konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır. Bilim Yaşam Okulları, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Bilim Yaşam Okulları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde Bilim Yaşam Okullarına iletebilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ ALIN